tarsos-tyrimas-vilniaus-mieste_57_01701188491-78cbedc1d685cfeee7553b5cd600ef5f.png

Taršos tyrimas Vilniaus mieste

Maksimalus dalyvių skaičius: 25
Pamoką sukūrė - Asta Sinkevičienė
 • Gamta,
  KITA,
  Pradinis ugdymas
 • 4 klasei
 • Lauke
 • Verkių g. 62
 • Pamoką veda
  Mokytojas
 • 45 min

Kaip skiriasi aplinkos tarša skirtingose Vilniaus vietose?

Pamokos metu, naudojant skirtingus metodus, bus nustatomas aplinkos taršos lygis skirtingose Vilniaus miesto vietose.

Prieš pamoką mokytojas su mokiniais pasirinks keletą Vilniaus miesto vietų, kuriose tirs taršą - tai gyvenamieji rajonai, pramonės zonos, senamiesčio ir priemiesčių teritorijos, intensyvaus transporto vietos. Įdomu patyrinėti ir mokyklos kiemą bei šalia esančias teritorijas.

Tyrimui atlikti naudojami šie metodai: oro taršos nustatymas kerpių metodu, vizualinis, triukšmo lygio matavimas. Metodai detaliai aprašyti pamokos medžiagoje.

Mokiniai grupėmis atlieka tyrimą, pastebėjimus užrašo į lentelę mokinio darbo lape. Pamokos pabaigoje apibendrina gautus rezultatus, padaro išvadas. Gautus aplinkos taršos matavimo rezultatus sutartomis spalvomis pažymi Vilniaus miesto žemėlapyje.

Pamoką galima kartoti keletą kartų, pasirenkant skirtingas miesto vietas ir papildant Vilniaus miesto aplinkos taršos žemėlapį.


Iliustracijos šaltinis: https://pngtree.com/freepng/green-building-border-illustration_4630516.html

Pamokos tikslas

Ištirti aplinkos taršą pasirinktose Vilniaus vietose.

Pamokos planas

1. PASIRENGIMAS. Pasirinkti keletą skirtingų Vilniaus miesto vietų, kuriose bus matuojama aplinkos tarša.

2. PLANO APTARIMAS. Mokytojas ir mokiniai aptaria numatytas veiklas, išnagrinėja mokinio darbo lapus, atsako į kylančius klausimus.

3. TYRIMAS. Mokiniai susiskirsto į mažas grupeles, pasiima reikalingas priemones (mokinio darbo lapus, rašiklį, padidinimo stiklą, pateiktus kerpių ir vizualinės taršos stebėjimo aprašymus, garso lygio matuoklį) ir vyksta tirti pasirinktų vietų. Atlieka tyrimą, registruoja gautus pastebėjimus.

4. APIBENDRINIMAS. Grįžę į klasę, mokiniai pristato grupių darbo rezultatus. Įvertina ir palygina skirtingų Vilniaus miesto vietų taršą. Gautus rezultatus skirtingomis spalvomis pažymi Vilniaus miesto žemėlapyje.

Kompetencijos

Komunikavimo
Kūrybiškumo
Pažinimo
Socialinė

Temos ugdymo programose

Aplinkos apsauga, klimato kaita F3.3

Pamokos vieta:

Verkių seniūnija, Verkių g. 62
Panašios pamokos
Visos pamokos
Kaip naudotis?